Ekopalnia - wybierz swój ekogroszek  -  Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Informacje przekazywane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dz. U. Z 2013 r. Poz. 888 ze zm).

1. Znaczenie oznaczeń stosowanych na opakowaniach

2. Właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na poszczególne ich rodzaje:

  • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych (plastik)
  • odpady opakowaniowe z metali (aluminium/stal)
  • odpady opakowaniowe z papieru i tektury
  • odpady opakowaniowe ze szkła
  • odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np. kartoniki po płynnej żywności)

Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Odpady opakowaniowe należy oddawać z podziałem na rodzaje według zasad ustalonych przez władze samorządowe w zlokalizowanym najbliżej, utworzonym przez gminę punkcie zbierania lub w punktach PSZOK (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

3. Dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych

Oddawanie odpadów opakowaniowych możliwe jest:

  • w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2, które są ustawowo zobowiązane do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.
  • w zorganizowanych na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) lub w punktach PSZOK. Informacje dot. lokalizacji punktów PSZOK oraz godzin ich otwarcia urząd gminy obowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej.